Zinder Educatie


Het brede cursusaanbod biedt

kinderen

,

jongeren

en

volwassenen

volop keus om in hun vrije tijd meteen actief aan de slag te gaan met

kunst:

,

muziek

,

muziekles

op een

muziekinstrument

,

beeldende kunst

,

dansles

,

schilderles

,

tekenles

,

keramiek

,

theaterles

en

film

. Er zijn

Workshops

, oriënterende

cursussen

en verdiepende cursussen.


Algemene voorwaarden 2019 - 2020

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden, die betrekking hebben op de lessen, cursussen, workshops, ensembles en andere activiteiten van Zinder.
Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijving
1. U kunt zich uitsluitend inschrijven voor lespakketten en cursussen met het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal via onze website. Voor ieder lespakket of iedere cursus die u wilt volgen, moet een apart inschrijfformulier ingevuld worden.
2. Inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Cursisten die al staan ingeschreven kunnen gebruik maken van voorintekening op de cursus die zij op dat moment volgen of op een vervolgcursus.
3. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. Als de cursus volgeboekt is of geannuleerd wordt, ontvangt u bericht en bieden we zo mogelijk een alternatief.
4. Cursussen en groepslessen starten uitsluitend wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.
5. De inschrijving geldt voor de gehele cursus gedurende het gehele cursusjaar of voor de hele cursusperiode vanaf moment van inschrijving. Bij sommige cursussen is het mogelijk voor in te schrijven voor een deel van de cursus. Hiervoor gelden de tarieven en voorwaarden voor de leskaart. Meer informatie is te vinden op de website.
6. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail door te geven aan de administratie.

Plaatsing
1. Iedereen die geplaatst is voor een cursus, ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de cursus een bevestiging van plaatsing.
2. Iedereen die geplaatst is voor instrumentale/vocale lessen wordt aan het begin van het lesjaar door de docent benaderd voor een eerste lesafspraak. De lestijd wordt in overleg met de docent vastgesteld. De docent beoordeelt of plaatsing in een groep mogelijk is.
3. Inschrijvers die niet geplaatst kunnen worden, komen automatisch op de wachtlijst. U ontvangt hiervan bericht. Van de betalingsmachtiging wordt pas gebruik gemaakt na plaatsing.
4. Bij annulering van cursussen binnen vier weken voor aanvang van de cursus worden 12 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Tussentijdse plaatsing
1. Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk.
2. Bij tussentijdse plaatsing betaalt u naar rato van het aantal te volgen lessen.

Tussentijdse beëindiging
1. Bij tussentijdse beëindiging geldt een opzegtermijn van 4 weken.
2. Tussentijdse beëindiging van lessen of cursussen moet altijd schriftelijk aan de administratie van Zinder worden doorgegeven.
3. Bij tussentijdse beëindiging betaalt u naar rato van het aantal gevolgde lessen (inclusief de opzegtermijn van 4 weken).
4. Bij tussentijdse beëindiging wordt alleen restitutie van lesgeld verleend indien het aantal te restitueren lessen groter is dan vier.

Restitutie bij uitval van lessen
1. Indien aan het einde van het cursusjaar blijkt dat door ziekte of verhindering van de docent buiten de vakanties of vrije dagen meer dan twee lessen zijn vervallen, kan hiervoor schriftelijk of per e-mail restitutie van lesgeld worden aangevraagd. Restitutie wordt pas verleend vanaf de derde vervallen les.
2. De bepaling in lid 1 geldt voor jaarcursussen of lespakketten van meer dan 30 lessen per schooljaar. Wanneer een lespakket of cursus uit minder lessen bestaat wordt de regeling naar rato toegepast.
3. Restitutie kan plaatsvinden na afloop van het cursusjaar of de cursusperiode tot uiterlijk september van hetzelfde jaar.
4. Verzuim van een leerling/cursist leidt niet tot restitutie van verschuldigde lesgelden. Leerling / cursist heeft geen recht op inhalen van verzuimde lessen.
5. In afwijking van het derde lid kan in geval van ziekte of overmacht, leidend tot een verzuim van vier of meer aaneengesloten lessen, kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kan schriftelijk restitutie van lesgeld vanaf de vijfde verzuimde les worden aangevraagd.
6. Datum en tijd van individuele lessen op basis van een lessenkaart of introcursus worden vastgesteld in overleg met de docent. Verzuim van een afgesproken lestijd leidt niet tot restitutie van lesgeld. De verzuimde les wordt als gegeven beschouwd en wordt niet ingehaald. Een lesafspraak kan in overleg met de docent eenmalig verplaatst worden. Dat geldt voor 20% van het totaal aantal lessen waarop de lessenkaart recht geeft.

Tarieven en kortingen
1. De tarieven met de daarbij behorende leeftijdsgroepen staan op de website vermeld. Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. De tarieven zijn inclusief BTW op de van toepassing zijnde categorieën.
2. Materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
3. Aan cursisten van 65 jaar en ouder wordt een korting van 10% op het cursusgeld verleend.
4. Korting geldt niet voor kortlopende cursussen (maximaal 15 lessen), knipkaarten en voor instrumentale en vocale lessen.

Betalingswijze
1. U kunt Zinder machtigen om het lesgeld van uw bankrekening af te schrijven.
2. Bedragen boven 200 euro kunnen in vijf termijnen betaald worden. Dit kan echter alleen als u Zinder machtigt de termijnen automatisch van uw rekening af te schrijven. De machtiging wordt verleend bij inschrijving. De vervaldata van de betalingstermijnen zijn 1 december, 1 januari, 1 februari, 1 maart en 1 april.
3. Het cursusgeld voor inschrijvingen na 1 december kan maximaal in vier termijnen betaald worden en na 1 januari in drie termijnen. Vindt de inschrijving na 1 februari plaats, is betalen in termijnen niet mogelijk.
4. Wanneer u geen gebruik maakt van machtiging voor automatische incasso dient u het volledige bedrag in één keer over te maken aan Zinder, binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Als moment van betaling geldt de datum waarop het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

Opzegging en automatische verlenging
1. Beëindiging van instrumentale / vocale lessen en danslessen dient altijd schriftelijk of per e-mail aan de administratie van Zinder Educatie geschieden.
2. Voor instrumentale / vocale lessen en danslessen geldt dat de verbintenis automatisch met één jaar wordt verlengd, indien deze niet voor 1 juni schriftelijk is opgezegd.

Recht van Zinder
1. De directie van Zinder kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bv. bij niet tijdige betaling of wangedrag. De verplichting tot betaling van het les- of cursusgeld blijft dan bestaan.
2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van vermelde informatie (zoals namen van docenten of lestijden). Zinder houdt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie
3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Aansprakelijkheid
1. Zinder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van Zinder rechtens vastgesteld.


Algemene voorwaarden 2018 - 2019: klik hier

Volgen: Facebook logo twitter logo google+ youtube logo
Rechtbankstraat 1
4001 JR Tiel